MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moet nemen heeft de MR een adviserende of instemmende taak. De leden van de raad worden gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De mogelijkheden van de MR worden bepaald door de Wet Medezeggenschap op Scholen WMS (2007) en door het reglement van de MR (dit reglement is opvraagbaar bij de voorzitter van de MR). In deze documenten staat vrijwel alles over de verhouding tussen het bestuur, de directie en de MR. Beide geledingen binnen de MR houden hun achterban (team en ouders) op de hoogte van wat er in de MR vergaderingen besproken is. Dit gebeurt onder andere door middel van publicatie van de notulen en het informeren van de teamleden tijdens de teamvergaderingen. Daarnaast kan men direct op de hoogte zijn van wat er besproken wordt, omdat de vergaderingen van de MR openbaar zijn.

Samen met de Ouderraad is de MR ook een platform binnen onze school, dat ervoor probeert te zorgen dat de openheid binnen OBS Koolhoven zo groot mogelijk is.

Wat zijn de taken van de MR?

De MR heeft over een aantal zaken advies- of instemmingsrecht.
Het instemmingsrecht betreft de zaken die de besluitvorming over concrete zaken binnen de school betreft:
  • Verandering van onderwijskundige doelstelling;
  • Vaststelling of wijziging van het schoolplan;
  • Het schoolreglement;
  • De schoolgids;
  • Regels over veiligheid, gezondheid en welzijn (ARBO);
  • Het beleid aangaande ondersteunende werkzaamheden van ouders.
Het adviesrecht betreft de zaken over de identiteit van de school:
  • Verandering van grondslag van de school;
  • Fusie;
  • Beleid ten aanzien van de organisatie van de school;
  • Beleid met betrekking tot toelaten en verwijderen van leerlingen.
Bezetting van de MR


Contact?

Per post: op het schooladres o.v.v. Medezeggenschapsraad


Documenten van de Medezeggenschapsraad (MR)

Notulen schooljaar 2022/2023
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 07-06-2023
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 17-05-2023
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 19-04-2023
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 05-04-2023
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 15-02-2023
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 21-12-2022
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 23-11-2022
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 19-10-2022
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 21-09-2022

Notulen schooljaar 2021/2022
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 25-05-2022
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 20-04-2022
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 23-03-2022
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 16-02-2022
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 26-01-2022
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 15-12-2021
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 17-11-2021
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 13-10-2021
Verslag MR OBS Koolhoven d.d. 14-09-2021

Jaarverslag
Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022
Cookie instellingen