Leerlingenraad

Vanaf 2015 -2016 heeft OBS Koolhoven een leerlingenraad.

Leerlingenraad 2020-2021
Groep 6 Gijs en Niek
Groep 7 Bo, Caleb, Robin en Wa’il
Groep 8 Britt, Isa en Robijn
Leerkrachten Anne, Simone en Wilma

Waarom een leerlingenraad?
We willen…
 • dat de leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;
 • de leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
 • betrokkenheid met school bevorderen;
 • verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • de leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen;
 • actief burgerschap bevorderen;
 • de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
Rol van de leerlingen van de leerlingenraad
 • Stem hebben;
 • Leren deelnemen in een organisatie;
 • Willen meedenken/ iets betekenen voor OBS Koolhoven;
 • Signalen durven afgeven;
 • Serieus kunnen omgaan met onderwerpen;
 • Navraag durven doen bij anderen;
 • Zo goed mogelijk kijken naar wat er gebeurt in de school;
 • Afspraken controleren;
 • Hulp/informatie zoeken;
 • Eigen mening vormen/geven.
Organisatie
In de groepen 6 t/m 8 wordt jaarlijks in begin van het schooljaar een uitleg gegeven over de raad door de leerkrachten. Kinderen kunnen middels een brief aangeven of er interesse is.
Na een uitgebreide brief selectie worden de kinderen uitgenodigd voor een presentatie. Diegene die overblijven vormen een nieuwe raad.

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulant/secretaris.
Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg met leerkracht/kwaliteitscoördinator mogen besteden.
Leerkrachten zijn als vraagbaak/begeleider/adviseur aanwezig bij de vergaderingen.
Ongeveer 10 keer per schooljaar onder schooltijd (bij voorkeur in de ochtenduren) vergaderen met de leerkrachten over actuele zaken die op school spelen.
Verslaglegging van bijeenkomst gemaakt door notulant.
Na goedkeuring van leerkrachten worden deze notulen op de website gezet en worden de papieren notulen verspreid door de ‘postbode'.
De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas (soms ook in andere groepen).
Leerlingenraad moment in de school; waarin alle leerlingen van OBS Koolhoven vragen en ideeën mogen bespreken met de leerlingenraad.
De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas;
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken;
 • Leden komen zelf met ideeën of houden een enquête;
 • Het team van leerkrachten kan bespreekpunten inbrengen;
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes;
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten (eventmanager Wilma);
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein;
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, MR of het team.
Voorstellen van de leerlingenraad worden altijd eerst door een leerkracht/kwaliteitscoördinator of directeur beoordeeld op haalbaarheid (tijd, geld, doel)

Hoe is het kiesreglement?
In de eerste maand worden er uit de groepen 6, 7 en 8 een aantal leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad (per jaargroep minimaal één leerling).

Kiesreglement
 • Sollicitatiebrief schrijven
 • Anne, Simone en Wilma maken selectie
 • Leerlingen ontvangen een uitnodiging om zichzelf te presenteren
 • Anne, Simone en Wilma maken selectie
 • OBS Koolhoven heeft een leerlingenraad
Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
Een uur onder schooltijd in de koffiekamer. In het begin van het schooljaar wordt een planning gemaakt op de ochtenduren.

Wie zit er in de leerlingenraad?
Voorzitter
 • Leidt de vergadering (beurten geven om te praten);
 • Zorgen dat iedereen zich aan de gespreksregels houdt;
 • Samen met de leerkracht/intern begeleider een agenda maken voor de volgende vergadering.
Secretaris/notulant
 • Zorgt voor de post;
 • Maakt een notulen van de vergadering en stuurt deze rond.
Leden
 • Praten mee en doen voorstellen;
 • Overleggen met de eigen groep.
Leerkrachten
 • Plant de vergaderingen met de leden;
 • Maakt samen met de voorzitter de agenda;
 • Kijkt de notulen na en stuurt ze na goedkeuring naar alle leden en zet ze op de website;
 • Zorgt voor vergaderruimte;
 • Neemt punten vanuit de vergadering mee naar team van leerkrachten, oudervereniging of MR.
Contact met de leerlingenraad?
Dat kan! Stuur een e-mail aan koolhoven.llr@bijkinderstad.nl


Documenten van de leerlingenraad (LLR)
Notulen schooljaar 2022/2023
Notulen leerlingenraad vergadering 13 december 2022
Cookie instellingen