Kwaliteitskaarten

OBS Koolhoven hanteert het kwaliteitssysteem 'Enigma' om de kwaliteit van het onderwijs te beschrijven en te borgen.

Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde ambitie- en kwaliteitskaarten. De ambitiekaarten beschrijven het meerjarenbeleid (onze plannen) voor de planperiode van 2019 t/m 2022. Deze ambities worden in de medezeggenschapsraad besproken. De kwaliteitskaarten beschrijven onze 'praktijk' op allerlei gebieden: Onderwijs en ondersteuning, maar ook organisatie en 'de dagelijkse gan van zaken'.

Om u de mogelijkheid te geven dit na te lezen, vindt u op deze pagina relevante kwaliteitskaarten voor u als ouders of belangstellenden.

1. Leraar

2. Passend Onderwijs
Schoolondersteuningsprofiel
Clusterklas
Levelwerk
HGW cyclus
Remedial teaching
Rekenproblemen
Medicijnverstrekking
Stroomdiagram Ondersteuning
Volledige opening vanaf 8 februari 2021

3. Leiding
Verlof
Vervanging bij ziekte afwezigheid/verlof

4. Leerling
Anti-pestprotocol
Doubleren
Sociale veiligheid; meldbrief, gele en rode kaart
Zindelijkheid

5. Ouder
Adviezen Voortgezet Onderwijs groep 7 en 8
Huishoudelijk reglement MR
Top(sport)talent
Meldcode
Klachtenregeling
Cookie instellingen