Visie

Wij willen aansluiten bij en uitgaan van de ontwikkeling van kinderen. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van elk kind. We gaan bij de vormgeving van ons onderwijsaanbod uit van de verschillen tussen de kinderen op sociaal, cultureel, emotioneel en intellectueel gebied. Kernwoorden bij deze visie zijn: kunnen, durven en willen.

Zelfredzaamheid en zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen spelen hierbij een belangrijke rol. Kinderen wordt geleerd zelfstandig te werken, waarbij leren van en met elkaar wordt gestimuleerd.

OBS Koolhoven wil onderwijs bieden dat zich richt op het realiseren van de brede ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de kinderen. Daar hoort een breed onderwijsaanbod bij:

aandacht voor zowel het denken als het doen.
samen werken door leerlingen en leerkrachten.
werken aan en versterken van de zelfstandigheid (kinderen leren hoe te leren).
werken aan de weerbaarheid van kinderen.
aandacht voor de ontwikkeling van de creativiteit en de expressiviteit.

We proberen zo goed mogelijk recht te doen aan verschillen tussen kinderen en streven ernaar dat alle kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doormaken.

De ontwikkeling van kinderen voltrekt zich binnen een samenhangend geheel. We gaan er daarbij vanuit dat de kinderen zelf over ontwikkelingskracht beschikken. Tevens vormen voor ons kind, leerkracht, school en omgeving één geheel.

Binnen de inhoud van ons onderwijs besteden we met het oog op de brede ontwikkeling aandacht aan verschillende ontwikkelingsaspecten. Dit wordt enerzijds bepaald door doelen die de wetgever stelt (kerndoelen). Anderzijds wordt er door de maatschappij een voortdurend veranderende vraag gesteld aan de basisschool. Wij proberen daar zo alert mogelijk op in te spelen in ons onderwijs.

Voor meer informatie over de uitgangspunten van onze school kijkt u in onze schoolgids.