Leerlingenraad

Leerlingenraad Obs Koolhoven 2017-2018

In schooljaar 2015/2016 zijn we gestart met een leerlingenraad op Obs Koolhoven. Hieronder staat kort aangegeven op welke manier we dit hebben gedaan:

Waarom een leerlingenraad?
– De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
– Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
– Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
– Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
– De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
– Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
– De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
– Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?
In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
– De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
– Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
– In elke groep worden 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de leerlingenraad.
– De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
– De laatste notulen worden gepubliceerd op onze website.
– De leerlingenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar, onder schooltijd of na schooltijd, of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
– Bij elke vergadering is de directeur of één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig
– De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
– De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

 Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
– De ideeën uit de ideeënbus worden besproken.
– De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
– Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
– Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
– Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
– Het team kan bespreekpunten inbrengen.
– Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
– Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
– Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
De laatste donderdag van de maand vergadert de leerlingenraad van 13.30uur tot 14.30uur in de koffiekamer van Obs Koolhoven.

Hoe is het kiesreglement?
– Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
– Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 één leerling verkozen die gedurende het gehele schooljaar zal zetelen in de leerlingenraad.
– De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
– De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 5, 6 7 en 8.
– Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
– Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
– Elke leerling wordt verwittigd van de plaats, het uur en de datum van de stemming

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de leerlingenraad neem dan even contact op met Juf Anne of Juf Rebecca. (anne.Mutsaers@opmaat-scholen.nl, Rebecca.bliekendaal@opmaat-scholen.nl)

Notulen:
notulen vergadering 29-10-2018
notulen vergadering 29-01-2018
notulen vergadering 18-12-2017
notulen vergadering 12-03-2018
notulen vergadering 09-04-2018